Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: zielonomi.obez@gmail.com

tel. 601 781 288

Zielonowo 43

64-730 Wieleń

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjatywy ekologiczne na terenach wiejskich

 

 

Projekt realizowany w ramach

Global Ecovillage Network of Europe

 

 

źródło: www.gen-europe.org

 

 

Projektowany użytek ekologiczny leży na południowych obrzeżach Puszczy Drawskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej będącej korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym i bardzo ważnym łącznikiem biogeograficznym. Łączy Krainę Pontyjsko-Pannońską z Obszarem Atlantyckim Europy Zachodniej.

Jest pozostałością ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – cenne siedliska przyrodnicze, stanowiska chronionych gatunków roślin i grzybów oraz miejsca rozmnażania i sezonowego przebywania chronionych gatunków zwierząt kręgowych (ptaków, nietoperzy, płazów i gadów). Najcenniejsze walory przyrodnicze terenu, na którym planowane jest utworzenie użytku ekologicznego związane są z obszarami wilgotnymi, zajętymi obecnie pod użytkami zielonymi oraz skrajnie suchymi, jakie stanowi bór chrobotkowy.

Na tym terenie stwierdzono obecność odpowiednich biotopów (miejsc rozrodu, żerowania lub schronienia) dla licznych gatunków zwierząt. Potwierdzono to obecnością m.in. 38 gatunków ptaków chronionych prawem krajowym a nawet międzynarodowym, np.: skowronek borowy (Lullula arboreta), ortolan (Emberiza hortulana), gąsiorek (Lanius collurio), 2 gatunki gadów: jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) oraz padalec (Anguis fragilis) i 5 gatunków nietoperzy: nocka rudego (Myotis daubentonii), gacka brunatnego (Plecotus auritus), mroczka późnego (Eptesicus serotinus), borowca wielkiego (Nyctalus noctula) i nocka dużego (Myotis myotis).